Accessibilitat

MODEL DE DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

CATENA TRESMAR CONSULTORS S.L s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112 /2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a tota la web.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 01/06/2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la mateixa empresa de desenvolupament web (agent digitalitzador).

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 112/2018, de 7 de setembre) a través de la bústia de contacte següent.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, del Departament de la Presidència, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat a l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2017, de 7 de setembre) cal accedir a “Continguts accessibles” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i les queixes que es registren d’acord amb els requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa aquesta ha estat desestimada, no esteu d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits de l’article 15.2 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, en podeu iniciar una reclamació per a:

  • Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació.
  • Instar l’adopció de les mesures oportunes en cas que no estigui d’acord amb la decisió adoptada.
  • Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en el cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de juny del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma EN 301 549 V3. 2.1 (2021-03).

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

S’hi afegeix eina d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual i/o alteracions en la visió del color.

El lloc web està optimitzat per a les darreres versions vigents dels navegadors Edge, FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive (adaptable), de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius mòbils (tablet i smartphones). En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.